درس‌های موجود

کلاس پنجم تابستان فارسی
خانم زهرا جعفریخانم نرگس زمانیخانم زینب مصلی نژاد

کلاس پنجم تابستان فارسی

فارسی:

زنگ اول:کتاب خوانی (تقویت روخوانی بارعایت نکات نگارشی،تشخیص کنایه وضرب المثل ها ومفهوم وکاربرد آنها)

زنگ دوم:تمرین اختلال درشت وریز نویسی

انجام کاربرگ دوره ای وبررسی ورفع اشکال